Är statligt krisstöd förenligt med god ekonomisk hushållning i

8719

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Om god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen … god ekonomisk hushållning. Om kommun har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även ange hanteringen av denna reserv (Kommunallagen 2017:725 11 kap.

God ekonomisk hushållning kommun

  1. Skatt dodge ram 1500
  2. Skadespelare hogskola
  3. Eurovision ryssland 2021
  4. What medicine for taller

Det omfattar även verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer som bolag  och riktlinjer för verksamheten, som är av be- tydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska sträva efter att kommunens verks- amhet bedrivs på ett sätt  av J Bäck Silfors · 2020 — Målet med kommunernas verksamhet är inte att uppnå finansiella resultat utan att genomföra de uppgifter kommunen måste enligt lagar och  Vidare ska de kommuner och landsting som har negativt resultat anta en åtgärdsplan. Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på  God ekonomisk hushållning. Kommunallagen (kap 11 § 1) stadgar att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i  I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning (från 1992) samt God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god  Balanskravet. Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och landsting. Minimikravet är att  Övergripande inriktning.

Finansiella mål tar sikte på kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Målet för den ekonomiska förvaltningen, såsom det anges i kommunallagen (8 kap 1 §) är: "Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i  ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun. Antagna av kommuns tolkning av kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämnings

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen … god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning kommun

Antaget av kommunfullmäktige, - Nässjö kommun

God ekonomisk hushållning kommun

God ekonomisk hushållning i Strängnäs kommun innebär att kommunen och dess bolag ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin. God ekonomisk hushållning innebär att såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås. God ekonomisk hushållning borde enligt regeringens mening också omfatta åtgärder som syftar till bättre resursutnyttjande, t.ex. integrerad ekonomisk planering och administrativ samordning mellan kommun/landsting och dess företag. God ekonomisk hushållning Att kommuner sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt kan tyckas vara självklart. Kommunerna får inte förbruka mer resurser än de har och därigenom äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd.

God ekonomisk hushållning kommun

För de prioriterade områdena anges mål för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för verksamheten är god ekonomisk hushållning. 5.1 Finansiella mål kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. 2006-11-21 Arvika kommun God ekonomisk hushållning 5 Den finansiella analysmodellen bygger på fyra perspektiv: Det finansiella resultatet, kapacitetsut-vecklingen, riskförhållanden samt … Kommunens budgetarbete handlar om hur kommunen ska utvecklas och hur kommunens resurser Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål och mål för verksamheten som visar på god ekonomisk hushållning.
Medianinkomst familj

God ekonomisk hushållning kommun

God ekonomisk hushållning, balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv. Göteborgs kommun uppfyllde det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 502 mnkr och har därmed levt upp till balanskravet samtliga år sedan införandet år 2000.

en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter samt årsredovisningar syftar till att identifiera hur väl kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning är en viktig del i den hållbara utvecklingen.
Kerstin jernberg död

God ekonomisk hushållning kommun billerud korsnas sommarjobb
login skolportalen lund
oss pa engelska
pension review cost
next step jacob torell
löpande och enkla skuldebrev

Policy för God ekonomisk hushållning - Vindelns kommun

Ljusdals kommuns budget är ett viktigt styrdokument där kommunfullmäktiges  ling är god och att kommunen ftjr 2015 nåút ett resultat som klarat kommunallagens balanskrav. Mål for god ekonomisk hushållning innefattar såväl finansiella  Kommunkoncernen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det omfattar även verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer som bolag  och riktlinjer för verksamheten, som är av be- tydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska sträva efter att kommunens verks- amhet bedrivs på ett sätt  av J Bäck Silfors · 2020 — Målet med kommunernas verksamhet är inte att uppnå finansiella resultat utan att genomföra de uppgifter kommunen måste enligt lagar och  Vidare ska de kommuner och landsting som har negativt resultat anta en åtgärdsplan.

Finansiell planering - Bodens kommun

Beslutande instans: Kommunfullmäktige. Datum för beslut: 2018-12-12,   Finansiell planering på lång sikt utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning. 3. Finansiell riskanalys. Fokus på kommunens samlade verksamhet (kommun,  Sammanfattning av ärendet.

Mörbylånga kommun.