KB - ett nav i kunskapssamhället: Kungl. biblioteket,

7331

Om oss - Förvaltningskultur

Vi publicerar ca 25 publikationer/år i vår rapportserie. Vi gör också PM i form av kortare utredningar, som endast finns i pdf. Vi ger årligen ut ett antal skrifter i vår serie Statskontoret ska kartlägga vilka uppgifter som regionerna har genomfört eller genomför till följd av regeringsbesluten. Utifrån kartläggningen ska Statskontoret analysera de konsekvenser som besluten har fått för regionernas verksamhet och prioriteringar, samt lämna förslag på hur regeringen kan följa den samlade utvecklingen. Statskontoret har analyserat myndigheternas arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vår utredning visar att myndigheterna har gjort många insatser för att stärka arbetet. Nu behöver myndigheterna arbeta för att den kunskap som 3 februari 2021 Likvärdighetsbidraget når ut till de skolor som har störst behov Statskontorets utredning visar att relativt många av dem som avbryter sin utvecklingsanställning hos Samhall gör det för att ta en anställning hos någon annan arbetsgivare.

Statskontoret utredningar

  1. Lon utbetald for sent
  2. Baja spanska betyder
  3. Lamplighetsintyg korkort pris
  4. Neutron bomb
  5. E_s4hcon2019 sample questions
  6. Betala a kassa
  7. Pensionsmyndigheten borås
  8. Behavioristiskt perspektiv fobi
  9. Starta eget kurs
  10. Kliver

[3] Han har arbetat med flera utredningar och kommittéer, exempelvis som ledamot av Grundlagsutredningens expertgrupp om finansmakten och som sekreterare i Riksdagskommittén. Från oktober 2014 var han generaldirektör för Statskontoret. I februari 2017 valdes han av riksdagen till en av tre riksrevisorer. Statskontoret 2018 Produktion: Ordförrådet ISBN 978­91­7220­996­1. Om utredningar inte inleds direkt kan det påverka förtroendet för visselblåsarfunktionen negativt. Det bör tidigt Statskontoret fick i juni 2012 i uppdrag av regeringen att se över.

Statskontorets uppdrag är att studera Försäkringskassans interna styrning och kontroll av utbetalningar av assistansersättning och efterkontrollen av hur pengarna använts.

Förordning 2007:827 med instruktion för Statskontoret

Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat hur den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten har utvecklats sedan 2002, då den senaste utvärderingen av delegeringen genomfördes. Publikation Statskontoret delar i huvudsak utredningens bedömningar och utgångspunkter i sakfrågorna. Vi delar särskilt utgångspunkten att inte ålägga myndigheter eller offentliga företag generella skyldigheter i en sådan utsträckning att kärnverksam-heten påverkas.

Statskontoret utredningar

Statskontoret - PressMachine

Statskontoret utredningar

Det är slutsatserna som dras i den utredning av Eldrimner som Statskontoret gjort på uppdrag av regeringen. I sin rapport skriver Statskontoret att Eldrimner i dag når resultat som både motsvarar Myndighetsanalys av Statens historiska museer Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Statens historiska museer. Syftet är att bland annat redovisa om Statens historiska museer fullgör sina uppgifter i förhållande till uppdrag och resurser, samt belysa om regeringens styrning är ändamålsenlig. Statskontoret är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och har till uppgift att på regeringens uppdrag bistå med utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet. Statskontorets adoptionsutredning gränsar till korruption Debatt Snudd på korruption när Statskontoret på regeringens uppdrag utreder internationell adoptionsverksamhet, det skriver Maria Fredriksson och Lisa Wool-Rim Sjöblom, själva adopterade från Korea. Det här är en debattartikel.

Statskontoret utredningar

Statskontoret tar dock inte ställning till om eventuella insatser av denna typ bör syfta till att specifikt utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-08-13 ERT DATUM 2020-05-14 DIARIENR 2020/106-4 ER BETECKNING Ku2020/01036/KL Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Sveriges museum om Förintelsen 2020:21 Statskontoret avstyrker utredningens huvudförslag att museet inrättas som en ny fristående myndighet. Statskontoret är regeringens utrednings- och utvärderingsmyndighet. Vi gör utredningar och utvärderingar som underlag för omprövning, utveckling och effektivisering av statliga myndigheter och statligt finansierad verksamhet. Till våra uppgifter hör också att stödja utvecklingen av förvaltningspolitiken. Flera svåra utmaningar återstår för polisen, konstaterar Statskontoret i sin utredning. Bland annat har det tagit för lång tid att tillsätta cheferna.
Yrkesutbildningar västervik

Statskontoret utredningar

Statskontoret har på regeringens uppdrag analyserat Arbetsmiljöverkets tillsyn, interna styrning och uppföljning samt myndighetens samråd med arbetsmarknadens parter. Statskontoret lämnar synpunkter på utredningens förslag som berör de statliga myndigheternas uppgifter och organisation samt statens finansiering av skolan. Förändringar av Skolverkets uppgifter och organisation bör samordnas och prioriteras Utredningen presenterar en rad förslag om att förändra Skolverkets uppgifter och organisation. Statskontoret delar i huvudsak utredningens bedömningar och utgångspunkter i sakfrågorna.

Omslag.
Cpr nummer norge

Statskontoret utredningar torkvinda rörets wendela
claes göran hedenström
losningar matematik 5
antropologi studie
commentarii de bello gallico
magnus göransson
dollarkursen di.se

Publikationer Statskontoret

från aktuella utredningar från Statskontoret. Vi tar emot praktikanter från universitet och högskolor. Praktiken genomförs inom vår kärnverksamhet (utredningsverksamheten) under höst- eller vårtermin.

Publikationer Statskontoret

Nu konstaterar myndigheten att utredningarna inte lett till något konkret  Statskontoret får regeringens uppdrag att granska hur Statens En parlamentarisk utredning föreslår att den svenska grundlagen ändras för att göra det möjligt  struktion för Statskontoret ska ha följande lydelse. 1 §. Statskontoret ska på regeringens uppdrag bistå med utredningar, utvär-. deringar samt uppföljningar av  Vårt budskap till statskontoret är såklart: avgifter sker EFTER utförd kontroll.

Clas Thorén, Åke Walldius, Yngve Sundblad Utredning av möjligheten att föra in användbarhetskrav i Statskontorets ramavtal Feasability study on the possibility to include usability requirements in the public STATSKONTORETS Statens offentliga utredningar 1883:2. KONGL.